ihitza

miércoles, 11 de febrero de 2015

DIAGNOSTIKOAREN ONDORIOAK

http://www.antoniotruebabhi-barakaldo.hezkuntza.net/image/journal/article?img_id=324158&t=1305218719288
A21: ESKOLAKO DIAGNOSTIKOA

ROMO - 2014-15 IKASTURTEA

A21: DIAGNÓSTICO DE LA ESCUELA


 

Urtero legez Agenda 21 proiektuarekin lotuta (aurten hondakinen inguruan), eskolako diagnostikoa burutu dugu; zer dagoen eta zer az ikusteko.

Este año también hemos realizado en nuestra escuela el diagnóstico respecto a los aspectos de A21 y concretamente respecto al tema de este año, RESÍDUOS, para saber qué tenemos y qué podemos hacer en ella.
Aurreko urteetako konpromisua kontutan hartuta, 2014ko azaroaren 27an Eskolako Ingurumen Batzordeak egindako batzarrean, lan honen prozesuaren diseinua erabaki zuten.
Batzorde honetan LH ziklo bakoitzeko “eko-ordezkari” bat, bi irakasle, ikasketaburua, atezaina, jantokiko arduraduna eta ikasleen bi gurasok hartzen dute parte.
Las decisiones para el diseño de este proceso y después de revisar los compromisos adquiridos en años anteriores,  se tomaron en la reunión que la COMISIÓN MEDIOAMBIETAL realizó el 27 de noviembre del 2014. Esta comisión está formada por un representante de cada nivel de primaria, dos profesores, jefe de estudios, conserje, responsable de comedor y dos madres de alumnos.

Hemen duzue egin dugun lan honen berri,  eta zera eskatzen dizuegu:
Zuen seme alabekin irakurri eta komentatu. Ondorioren bat ateratzen baduzue, papertxo batean idatzi eta ikasleak eskolara ekarriko du. Hobetzeko helburuak edo ekintzak bururatzen ba zaizkizue bide berdinetik egin ekarpena.
Horrela denon artean lan eginik emaitza hobea lortuko dugu.
A continuación os exponemos el trabajo realizado, y os pedimos lo siguiente:
Leer y comentar este documento con vuestros hijos e hijas. Si llegáis a alguna 
conclusión la escribís para que el alumno/a lo traiga a la escuela y así poder 
compartirlo. Lo mismo si se os ocurre algún objetivo para mejorar o 
actividades que pudieran ayudarnos.
Con la colaboración de todos conseguiremos los mejores resultados.

GAIA: HONDAKINAK
TEMA: RESIDUOS

LANTZEKO ARLOAK:
CAMPOS A TRABAJAR:

-EKOIZPENA: kontsumoa
-PRODUCCIÓN.  consumo
-KUDEAKETA: bereizketa
-GESTIÓN: separación
-ONDORIOAK: toxikoa
-CONSECUENCIAS: toxicas

NON ETA NORK EGIN DUEN:
POR PARTE DE QUIEN Y DONDE SE HA LLEVADO A CABO:


-CURRICULUMEAN: Irakasleek
-CURRICULUM: profesorado
- PARTE HARTZEARENA: batzorde sustatzaileak
-PARTICIPACIÓN: comisión dinamizadora
-IKASTETXEAREN EGOERARENA: batzorde sustatzaileak
-ESTADO DEL CENTRO: comisión dinamizadora
-KUDEAKETARENA, ESKOLAN: ikasleek, atezaina, jantokiko arduradunak.
-GESTIÓN: alumnado, profesorado, conserje y responsable de comedor.
-KOMUNIKAZIOA: batzorde sustatzaileak
- COMUNICACIÓN: comisión dinamizadora

AZTERTU DIREN ADIERAZLEAK:
INDICADORES QUE SE HAN ANALIZADO

-HONDAKINAK NOLA BEREIZTEN DITUGUN (berrerabiltzeko papera, birziklatzeko papera, birziklatzeko plastikoa, gainontzeko hondakinak)  JASOTZEKO EDUKIONTZIRIK DAGOEN: zer dagoen, nola, nahikorik
-QUÉ SEPARACIÓN DE RESiDUOS HACEMOS (papel para reutilizar, papel para reciclar, plástico para reciclar, resto de residuos)
-ZENBAT  ETA NOLAKO HONDAKINAK SORTZEN DITUGUN : zer  eta zenbat kontsumitzen dugun eta hamaiketakoak osasuntsuak dira?
-CUÁNTO Y QUÉ TIPO DE RESIDUO GENERAMOS: qué y cuánto consumimos y tipo de almuerzo que tomamos.
ERABILITAKO TRESNAK:
HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

-NEURKETA: hondakinen bilketa “puntu berdean” jolastorduetan, patioan, hurrengo asteko ondoz ondoko lau egunetan zehar
-MEDICIÓN: recogida de residuos  en recreos, en el patio durante cuatro días consecutivos de la semana que viene.
-IBILBIDEAK ESKOLATIK: informazioa jasotzeko behaketa eta fitxa betetzearen bitartez
-ITINERARIOS: `por el centro para recoger información y reflejarla en una ficha.KOMUNIKAZIOA:
COMUNICACIÓN:


-IKASLEEKIN : behatu eta aztertu
-Con el alumnado. Observar y analizar
-IRAKASLEEKIN: erantzunaren arabera
-Con el profesorado: nivel de respuesta
-LANGILE EZ IRAKASLEEKIN: haiei galdetu
-Con el personal no docente: hablarlo con ellos
-FAMILIEKIN: erantzunaren arabera
-Con las familias: nivel de respuesta


DIAGNOSTIKOAREN ONDORIOAK
CONCLUSIONES TRAS EL DIAGNÓSTICO
IKASTETXEAREN EGOERA OROKORRA
ESTADO GENERAL DEL CENTRO
 • Iaztik Batzorde Sustatzailea dago martxan eta gero eta eraginkorragoa da.
 • Sigue en activo la Comisión Dinamizadora que se creó el curso pasado siendo esta cada vez más activa y funcional.
 • Proiektuaren oinarria ezarrita dago zentroan, baina sakontzea falta da.
 • El proyecto está implementado y es bien conocido en el centro, pero falta profundizar.
 • Orokorrean komunitateak ez dauka argi hondakin toxikorik ez sortzeko  zeintzuk diren material erabilgarriak eskulanak eta hainbat lan ezberdin egiteko.(mozorroak,…)
 • Habitualmente la comunidad no tiene claro qué tipo de material que no genere residuos tóxicos utilizar para manualidades y otras actividades (disfraces,…)
 • Sortzen ditugun plastiko hondakinak jaso ondoren ez dira bere edukiontzira heltzen, erabiltzen duguna egokia ez delako.
 • Disponemos de un recipiente para recoger los residuos plásticos, pero luego no llegan a su destino ya que este contenedor no es adecuado
CURRICULUMa
CURRICULUM
 • EA21 proiektua ez da eskolako dokumentu gehienetan aipatzen. Berriz PAC ean azalduta  agertzen da. El proyecto A21 se recoge y explica en el PAC, no así en otros documentos de la escuela.
 • Proiektua islatuta agertzen da gure programazioetan, baina ez nahikoa.
 • El proyecto está recogido y reflejado en las programaciones, pero todavía no lo suficiente.
 • Proiektua ikasturtean zehar paperetan islatuta agertzen dena baino gehiago lantzen da .
 • Se realizan bastantes  más actividades que las que aparecen reflejadas por escrito en las programaciones.
 • Programazioetan txertatuta egon ahal izateko, proiektuaren ekintzen sekuentziazioa eta denboralizazioa aproposa izan behar da, hori dela eta gehigarri bezala eramaten da.
 • La secuenciación y temporalización de las actividades que se diseñan, no es la adecuada. Es por eso que se convierte en un trabajo añadido y no incluido.

PARTE HARTZEARENA
PARTICIPACIÓN


- Aurten Ingurumen Batzordea eratu eta martxan jarri da(LH n zikloko ordezkari bat, bi irakasle, ikasketaburua, atezaina, jantokiko arduraduna eta bi guraso)
 • Este curso se ha creado y puesto en marcha la Comisión Medioambiental (un representante por ciclo de primaria, dos profesores, jefa de estudios, conserje, responsable de comedor y dos madres)
 • Gela bakoitzeko “Eko Ordezkariak” izendatu dira eta Komite Txikian biltzen dira.
 • Este curso se han nombrado “Delegados Ecològicos” representantes de cada clase, que se reúnen en el Komite Txikia.
 • Eko ordezkarien ardurak gutxi dira.
 • La participación de los delegados es escasa y con pocas responsabilidades.
 • Aurten nabarmenagoa da langile ez irakasleen partaidetza.
 • La participación del personal no docente es cada vez mayor .
 • Gelako, zikloko… ikasle asanbladak ez dira egiten.
 • No se realizan asambleas por cursos, ciclos,…
 • Irakasleriaren partaidetza pasiboa da.
 • La participación del profesorado es pasiva.
 • Familien partaidetza oso gutxi da.
 • La participación de las familias en el proyecto es muy escasa.
KUDEAKETA
GESTIÓN

 • Jantokian hondakinak bereizten dira.
-En el comedor se  realiza la total separación de residuos.
- Gela gehienetan dago birziklatzeko papera biltzeko ontzia.
- En la mayoría de las aulas tenemos dónde recoger el papel para reciclar.
- Gela batzuetan bakarrik  berrerabiltzeko papera jasotzeko ontzia dago.
- En algunas aulas tenemos donde recoger papel para reutilizar.
- Gela gutxi batzuetan baino ez dago plastikoa jasotzeko ontzia.
-En pocas aulas tenemos donde recoger plástico.
- Leku gehienetan ontziek ez daukate ontzia identifikatzeko zerik. Zertarako diren ez da argi gelditzen.
- En la mayoría de los espacios no están identificados los recipientes, no queda claro para qué son.
- Patioetan ez dago hondakinak bereizturik jasotzeko ontzirik.
- En los patios no se dispone de recipientes para  separación de residuos.
-Hamaiketakoak biltzeko aluminiozko paper gehiegi erabiltzen da.
-Se utiliza mucho papel de aluminio para envolver los almuerzos.
- Hamaiketakoak ekartzeko gero eta tupper gehiago ekartzen dira.
- Se utilizan cada vez más tuppers para traer los almuerzos.
-Hamaiketakoetan janari ez osasuntsu nahikotxo jaten da eta osasuntsua eta fruta gutxi.
-Se consume bastante comida denominada basura y poca fruta y comida sana  en los almuerzos.
-Aurrez prestatutako janariaren bilgarri asko sortzen da
-Se genera bastante residuo de envoltorios de comida industrial.
KOMUNIKAZIOA
COMUNICACIÓN
-Proiektuari buruzko informazio eta komunikazio eskasa bidaltzen zaie familiei.
-Escasa comunicación e información de la marcha del proyecto a las familias.
-Familie bidaltzen dizkien mezuetan proiektuari buruzko aipamenik ez da egoten.
-Escasa presencia del proyecto A21 en las comunicaciones habituales a las familias.
- Familia, irakasle, ikasle eta langileok , eskolan ditugun edukiontzi ezberdinak (pilak, boligrafoak, CDak, …) eta haien kokapenak ez ditugu ezagutzen.
-Las familias, alumnos y el personal, no conocen los tipos de contenedores (pilas, CDs, bolígrafos, pilas,…) de los que disponemos en el centro, ni su ubicación.C
C


ConNo hay comentarios:

Publicar un comentario